No Widgets found in the Sidebar

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj

pályázat elnyerésének feltételei

 

 

A pályázat célja:

 1. Valamely tantárgy(ak)ból, illetve területen (előadóművészet, képzőművészet, sport természettudományok, társadalomtudományok területén) kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulók eredményeinek elismerése.
 2. A fővárosban tanuló középiskolások ösztönzése a képességeik folyamatos fejlesztésére.
 3. Hozzájárulás az adott tantárgyból, területen nyújtott kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához, további fejlesztéséhez.

A pályázat elnyerésére 2023-ban 250 tanulónak van lehetősége.

Elnyerhető összeg: a 2023/2024-es tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft.

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

 • Állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos tanulója pályázhat.
 • A tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét, 142.500 Ft-ot nem haladhatja meg.
 • A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
 • Szaktanári ajánlás
 • A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,7-es tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)

Ösztöndíjpályázat első alkalommal a 10. évfolyamos tanulók körében, utolsó alkalommal az oktatási intézményben elvégzésre kerülő utolsó évfolyamot megelőző tanévben meghirdetett pályázat során nyújtható be.

Budapest Főváros Önkormányzata döntésénél előnyt élvez az a diák, aki hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű és a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

 

Versenyeredmények és egyéb megmérettetések, részvételek:

Elbírálásnál pluszpontot kapnak azok, akik a Miniszterelnökség (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken 1-20. helyezést értek el. Pluszpontot kapnak azok is, akik fővárosi, vagy megyei versenyeken 1-10. helyezést és kerületi versenyeken 1-6. helyezést értek el, vagy iskolai versenyen 1-3. helyezést értek el, továbbá, akik valamilyen, az előzőekben felsoroltakon kívüli megmérettetésben, vagy egyéb rendezvényen vettek részt (pl. kiállítás, koncert).

 

Igazolások:

 1. Tanulmányi eredmények:

A pályázat benyújtását megelőző 2021/22-es tanév év végi és a 2022/23-as adott tanév félévi eredményének átlageredménye, melyről a köznevelési/szakképző intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított bizonyítvány hitelesített másolatát kell csatolni. A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.  A tanulmányi átlagnál a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem vehetők figyelembe.

 

 1. Versenyeredmények:

Az eredményt igazoló dokumentumok (oklevél) másolatát csatolni szükséges.

 

 1. Egyéb megmérettetések, részvételek:

Az eredményt, vagy a részvételt igazoló dokumentum (oklevél, meghívó) másolatát csatolni szükséges.

 1. Társadalmi aktivitás:

Elbírálásnál plusz pontot jelent, aki önkéntes karitatív tevékenységet végzett a közösségi szolgálati órákon kívül. Ehhez az önkéntes tevékenységet igazoló – fogadó intézmény által kiállított – dokumentumot csatolni szükséges.

 

Az adatlapot a csatolandó mellékletekkel együtt a https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni az iskola által kijelölt koordinátor tanár segítségével.

A koordinátor tanár részére – a budapesti lakcím igazolása érdekében – a lakcímkártya bemutatása szükséges annak igazolására, hogy az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosult-e a pályázó.

Csatolandó dokumentumok: a tanuló által írt motivációs levél, tanulói jogviszony igazolás, előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, szaktanári ajánlás, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat másolata; a versenyeredményeket igazoló dokumentumok (oklevél) másolatai, egyéb megmérettetéseket, részvételeket igazoló dokumentumok (oklevél, meghívó), önkéntes tevékenységet igazoló dokumentum másolata.

 

Beadási határidő: 2023. április 14.

A határidő jogvesztő.

A nyertesekről Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága hoz döntést. A nyertes pályázók a nyertes nevének és oktatási intézményének megjelölésével a döntést követő 7 munkanapon belül a www.budapest.hu oldalon kerülnek kihirdetésre.

Az adatlapok letölthetők a www.budapest.hu oldalról. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban, valamint szakmai jellegű információkért Vermuthné Kiss Valentina ifjúsági szakreferenshez lehet fordulni
a következő elérhetőségek valamelyikén: E-mail: vermuthnekiss.valentina@budapest.hu; telefonszám: 06 /1 999-8077.

A beadási határidőn túl, továbbá formailag hibás, hiányos, vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem értékeljük. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt egyszer szólítjuk fel.

Budapest Főváros Önkormányzata mint a pályázat kiírója, felhívja azon oktatási intézmények figyelmét, melyek 2023-ban csatlakoznak a „Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjhoz”, hogy a velük jogviszonyban álló tanulóik pályázatát Budapest Főváros Önkormányzata akkor veszi figyelembe és kerülhetnek a nyertes pályázatok közé, amennyiben az oktatási intézmény rendelkezik a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti megkötött együttműködési megállapodással 2023. április 14-ig.

Amennyiben a tanulóval jogviszonyban álló oktatási intézmény fenti határidő elteltével nem rendelkezik a TRAMBULIN Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíjról szóló 16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése szerinti megkötött együttműködési megállapodással, a tanuló pályázatát – tartalmától függetlenül – Budapest Főváros Önkormányzata érvénytelennek tekinti.

A felhívás az adatlappal együtt fénymásolható!

Budapest, 2023. március

 

Kapcsolódó dokumentumok

TRAMBULIN – Pályázati felhívás és mellékletei : Dokumentum letöltése

TRAMBULIN – Adatkezelési tájékoztató : Dokumentum letöltése