No Widgets found in the Sidebar

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj

Budapest Főváros Önkormányzata

pályázati felhívást tesz közzé

16/2021. (IV. 9.) önkormányzati rendelete alapján

a valamely tantárgyból, illetve területen tehetséges, Budapesten bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a programban résztvevő, állami fenntartású köznevelési és szakképző intézmény 10., 11., illetve az utolsó évfolyamot megelőző évfolyamos, összesen 250 tanulója számára.

 

 

„Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”

 

 

 

Budapest, 2022.

 

 

Trambulin Fővárosi Tehetséggondozó Ösztöndíj”      pályázat elnyerésének feltételei

 

 

A pályázat célja:

 1. A valamely tantárgyakból, illetve területen (előadóművészet, képzőművészet, sport természettudományok, társadalomtudományok területén) kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges tanulók eredményeinek elismerése
 2. A fővárosban tanuló középiskolások ösztönzése a képességeik folyamatos fejlesztésére
 3. Hozzájárulás az adott tantárgyból, területen nyújtott kiemelkedő teljesítményük, tehetségük kibontakoztatásához, további fejlesztéséhez

A pályázat elnyerésére 2022-ben 250 tanulónak van lehetősége.

Elnyerhető összeg: a 2022/2023-as tanévben 10 hónapra havi 20 000 Ft.

A pályázatot kiírja és elbírálja: Budapest Főváros Önkormányzata

A pályázat elnyeréséhez az adatlapot az alábbi feltételekkel lehet benyújtani:

 • A tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nagysága a nyugdíjminimum ötszörösét (142.500 Ft) nem haladhatja meg.
 • A pályázó által írt motivációs levél, melyben megfogalmazásra kerül egyrészt saját elvárása és igénye tanulmányi előmenetele szempontjából, másrészt az, hogy mire fordítaná az elnyert összeget (eszközvásárlás, nyelvvizsga, felvételi felkészítő, versenyeken történő részvétel támogatása stb.)
 • Szaktanári ajánlás
 • A pályázat benyújtását megelőző tanév végén 3,7-es tanulmányi átlag elérése (magatartás, szorgalom jegy beleszámítása nélkül)

Ösztöndíjpályázat utolsó alkalommal az oktatási intézményben elvégzésre kerülő utolsó évfolyamot megelőző tanévben meghirdetett pályázat során nyújtható be.

Az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslata meghozatalánál előnyt élvez, aki halmozottan hátrányos helyzetű, vagy hátrányos helyzetű diák, akinek a családjában a tehetséggondozás nehézséget okoz.

 

Versenyeredmények és egyéb megmérettetések, részvételek:

Elbírálásnál plusz pontot kapnak azok, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó, a Nemzeti Tehetség Program keretében, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken 1-20. helyezést értek el. Plusz pontot kapnak azok is, akik fővárosi, vagy megyei versenyeken 1-10. helyezést és kerületi versenyeken 1-6. helyezést értek el, vagy iskolai versenyen 1-3. helyezést értek el, továbbá, akik valamilyen, az előzőekben felsoroltakon kívüli megmérettetésben, vagy egyéb rendezvényen vettek részt (pl. kiállítás, koncert).

 

 

Igazolások:

 1. Tanulmányi eredmények:

A pályázat benyújtását megelőző tanév év végi és az adott tanév félévi eredményének átlageredménye, melyről a köznevelési intézmény által a pályázatra jelentkező nevére kiállított bizonyítvány hitelesített másolatát kell csatolni. A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el.  A tanulmányi átlagnál a magatartás és szorgalom érdemjegyei nem vehetők figyelembe.

 

 1. Versenyeredmények:

Az eredményt igazoló dokumentumok (oklevél) másolatát csatolni szükséges.

 

 1. Egyéb megmérettetések, részvételek:

Az eredményt, vagy a részvételt igazoló dokumentum (oklevél, meghívó).

 1. Társadalmi aktivitás:

Elbírálásnál plusz pontot jelent, aki önkéntes karitatív tevékenységet végzett a közösségi szolgálati órákon kívül. Ehhez az önkéntes tevékenységet igazoló – fogadó intézmény által kiállított – dokumentumot csatolni szükséges.

 

Az adatlapot 1 eredeti példányban kell elküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. címre, valamint az adatlapot a csatolandó mellékletekkel együtt https://trambulin.budapest.hu/ online felületen szükséges feltölteni az iskola által kijelölt koordinátor tanár segítségével.

Nem szükséges a feltöltött pályázati adatlap 1 eredeti példányának postai úton történő megküldése a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet fennállása idején, ha a pályázati adatlapot egyébként sikeresen feltöltötték az erre a célra szolgáló online felületre. A koordinátor tanár részére – a budapesti lakcím igazolása érdekében – a lakcímkártya bemutatása szükséges annak igazolására, hogy az ösztöndíjpályázat benyújtására jogosult-e a pályázó.

Csatolandó dokumentumok: a tanuló által írt motivációs levél, tanulói jogviszony igazolás, előző év végi és az aktuális félévi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány hitelesített másolata, szaktanári ajánlás, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet megállapító gyámhatósági határozat másolata; a versenyeredményeket igazoló dokumentumok (oklevél) másolatai, egyéb megmérettetéseket, részvételeket igazoló dokumentumok (oklevél, meghívó), önkéntes tevékenységet igazoló dokumentum másolata.

Beadási határidő: 2022. április 11.

A határidő jogvesztő.

A nyertesekről Budapest Főváros Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága hoz döntést. A nyertes pályázók a döntést követő 7 munkanapon belül a www.budapest.hu oldalon kerülnek kihirdetésre.

 

Az adatlapok letölthetők a www.budapest.hu oldalról. A pályázat lebonyolításával kapcsolatban, valamint szakmai jellegű információkért Vermuthné Kiss Valentina ifjúsági szakreferenshez lehet fordulni
a következő elérhetőségek valamelyikén: E-mail: vermuthnekiss.valentina@budapest.hu; telefonszám: 06 /1 999-8077.

A beadási határidőn túl, továbbá formailag hibás, hiányos, vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket nem értékeljük. Hiánypótlásra a pályázatra jelentkezőt egyszer szólítjuk fel.

A felhívás az adatlappal együtt fénymásolható!

Budapest, 2022.  március 8.

Kapcsolódó dokumentumok

 

Pályázati felhívás és mellékletei : Letöltés