No Widgets found in the Sidebar

Könyvtár SZMSZ

1. FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK

v 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4.§ (2)/g: a könyvtár SzMSz-e az iskolai SzMSz része

163. § (2) Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének szabályait

(3) A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi

a) a gyűjtőköri szabályzat

b) a könyvtárhasználati szabályzat

c) a könyvtárostanár munkaköri leírása

d) a katalógus szerkesztési szabályzata

e) a tankönyvtári szabályzat

     (6) A könyvtár SZMSZ-ét iskolai könyvtári szakértővel véleményeztetni kell.

 • 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
 • 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (és későbbi módosításai)
 • 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (5.§ (2) bek.; 5 § (3) bek.; 55 § (1) bek.
 • 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.    törvény végrehajtásáról
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről – módosította a 30/2004. (X. 28.) OM rendelet
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
 • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított -a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból törlésről kiadott – szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
 • A Csete Balázs Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2. ALAPELVEK

A Csete Balázs Gimnázium és Szakközépiskola könyvtára gyűjteményét, szolgáltatásait, működési rendjét az intézmény szükségleteinek és könyvtári környezetének megfelelően alakítja ki az igazgató irányításával és az iskola közösségei véleményének, javaslatainak figyelembevételével. Munkáját összehangolja az iskolai élet különböző területein végzett tevékenységekkel.

3. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK

Neve: Csete Balázs Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola könyvtára

Címe: Budapest, 1215. Csete Balázs u. 6-8.

Létesítésének időpontja: 1996. június

Az iskolai könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről a fenntartó Budapest-Csepel Önkormányzata a költségvetésében gondoskodik. Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtesület javaslatainak meghallgatásával irányítja.

4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 • a munkatársak száma: 1
 • a munkatársak besorolása: 1 főhivatású könyvtáros

5. HASZNÁLÓI KÖRE

Pedagógusok, tanulók, az iskola adminisztratív és technikai dolgozói ingyenesen használhatják,  állományát kötelesek megóvni.

7. KÖNYVTÁR FELADATAI

 • Gyűjteményét folyamatosan feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja;
 • Könyvtár-pedagógiai tevékenységével segíti a kulturált könyvtárhasználat  elsajátítását;
 • Központi szerepet tölt be a tanulók önálló könyv és könyvtár-használatra való felkészítésben;
 • Részt vesz az intézmény helyi tantervéhez kapcsolódó könyvtári feladatokban: tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtár használatba, segédeszközök biztosítása;
 • Az iskolai oktató-nevelő munka támogatása;
 • Az iskola pedagógiai programjához, a korszerű tanításhoz és tanuláshoz szükséges irodalom beszerzése, feldolgozása és hozzáférhetővé tétele, kölcsönzése;
 • Az olvasók tájékoztatása a könyvtári dokumentumokról és szolgáltatásokról;
 • A tanulók önképzésének, olvasásra és könyvtárhasználatra nevelésének elősegítése;
 • A tanulmányi versenyekre készülő tanulók munkájának támogatása;
 • Könyvtárhasználati foglalkozások tartása;
 • Számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása;
 • Tájékoztatás más könyvtárak szolgáltatásairól (pl.:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Országos Széchényi Könyvtár)

8. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTÓKÖRE, ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKÍTÁSA

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program határozza meg, állományalakítási szempontjait, kereteit a szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A gyűjtőköri szabályzatnak (ld. 1. sz. melléklet) megfeleltetett könyvtári állomány eszközül szolgál a pedagógiai program megvalósításához.

 • Az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői közösség véleményét;
 • Az állomány tervszerű, meghatározott irányú fejlesztésekor az iskola pedagógiai programja által megfogalmazott cél- és feladatrendszerből kell kiindulni, amely meghatározza a könyvtár alapfunkcióját;
 • A 2010. szeptember 1-jétől beszerzett dokumentumokat számítógépen is nyilvántartásba veszi. Az iskolai könyvtár meglévő összes dokumentumát 2010. szeptember 1-jétől számítógépen rögzíti. A használt program a Excel;
 • Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék és csere útján gyarapodik. Az állomány gyarapítására szánt összeget az iskola költségvetésében kell előirányozni;
 • A gyűjtemény gyarapítására fordítható összeg felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása nélkül az iskolai könyvtár számára könyvet vagy más dokumentumot senki nem vásárolhat;
 • A könyvtárba érkező (a gyűjtőkörbe tartozó) tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba kell venni, az egyedi (címleltár) és az összesített állomány-nyilvántartást (csoportos leltár) szakszerűen és naprakészen kell vezetni. A kurrens periodikumokról ideiglenes állomány-nyilvántartást (cardex) kell vezetni;
 • Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált és a természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált, valamint az elveszett dokumentumokat is.

9. A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY ELHELYEZLSE, TAGOLÁSA, LETÉTEK

A könyvtár az iskola konferencia termében és a 8-as terembe került elhelyezésre, jól megközelíthető helyen vannak. A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok részben szabadpolcos rendszerben vannak.

 • könyvállomány kézi- és segédkönyvtár,
 • kölcsönözhető állomány,
 • audiovizuális dokumentumok,
 • nevelői kézipéldányok, brosúrák,
 • video dokumentumok,
 • multimédiás eszközök,
 • DC-ROM,

9.1 KÖNYVTÁRBÓL KIHELYZETT LETÉT

Irodalom kabinet, történelmi kabinet, biológia kabinet, nyelvi kabinet, matematika kabinet.

9.2 AZ ÁLLOMÁNY ELHELYEZÉSE

A könyvtár  10 700 db dokumentummal rendelkezik, melyek elhelyezése szabadpolcos rendszerben történik. A könyvállomány 20 %-a az iskola szaktermeiben került elhelyezésre, melyről lelőhely-nyilvántartás van vezetve.

9.3 AZ ÁLLOMÁNY TAGOLÓDÁSA

 • kézikönyvtár állomány: tárolása a raktári jelzet alapján történik. Ez az állományrész nem kölcsönözhető;
 • ismeretterjesztő és szakirodalom: raktározása a tizedes osztályozási rend szerint történik. A tanulóknak szóló ismeretközlő irodalom külön polcon kerül elhelyezésre;
 • szépirodalom: a Cutter-táblázat alapján szerzői betűrendbe sorolva találhatók.  Mint például: krimik, romantikus regények, életrajzok, történelmi regények, kötelező olvasmányok, versek;
 • hivatali segédkönyvek: Elhelyezésük az igazgatói és gazdasági irodában;
 • folyóiratok: Elhelyezésük a tanári szobában;
 • tankönyvek, oktatási segédletek: Elhelyezésük külön helyiségben (8-as terem), tantárgyanként csoportosítva.

 10. KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

A könyvtár nyitvatartási rendjét úgy szervezi, hogy a tanítási időben, és utána is, lehetőséget  adjon a könyvtár használatára. A kölcsönzést „Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” füzetben vezeti.

 • Tájékoztat a dokumentumokról és a könyvtári szolgáltatásokról, eligazítást ad a szükséges ismeretekről, illetve segíti, hogy a szakmai munkaközösségek állandóan tájékozódjanak az új dokumentumokról;
 • Alapfeladata a helybenolvasás, a kutatómunka lehetőségének biztosítása;
 • Dokumentumok kölcsönzése;
 • A könyvtári számítógépeken (6 db), Internet hozzáférésének biztosítása;
 • Közvetíti más könyvtárak és információs bázisok szolgáltatásait. (pl.: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár);
 • Tájékoztatja az iskolai könyvtárat, illetve a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények és nyilvános könyvtárak szolgáltatásairól;
 • v Nyitvatartási idejében az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak biztosítja a teljes állomány egyéni és csoportos helyben használatát.

 10.1 A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

HÉTFŐ                      07.30 – 15.30

KEDD                        07.30 – 15.30

SZERDA                   07.30 – 15.30

CSÜTÖRTÖK           07.30 – 15.30

PÉNTEK                    07.30 – 14.00

10.2 KÖLCSÖNZÉS

 • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. A kölcsönzésről a könyvtár nyilvántartást vezet.
 • A tanulók iskolai beiratkozása egyben az iskolai könyvtár használatára is jogosít. Az iskolából eltávozó tanuló távozási lapját továbbküldés előtt a könyvtárossal láttamoztatni kell. Az iskolai tanulmányait befejező, érettségiző tanuló is köteles rendezni könyvtári tartozását, amennyiben ezt elmulasztja, az intézmény bírósági végrehajtást indít.
 • A könyvtár állományából helybenolvasásra, másolásra van lehetőség a kézikönyvtár kiadványokból.

 10.3 KÖLCSÖNZÉSI RENDSZER

 • A kölcsönzés nyilvántartása füzetekben (tanulók osztályonként, pedagógusok, nem pedagógus dolgozók) történik, a könyvtárhasználó sajátkezű aláírással ellen jegyzi a kölcsönzés tényét;
 • Az elveszett vagy megrongálódott könyvet az olvasónak be kell szereznie, vagy árát meg kell térítenie a napi forgalmi értéken. A befolyt összegért csak könyvet lehet vásárolni.

 10.4 “A TARTÓS TANKÖNYV KEZELÉSÉNEK SZABÁLYZATA”

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje a tanulói jogviszony fennállásáig szól

 • A tartós tankönyv fogalmának értelmezésében az 5/1998.MKM rendelet a meghatározó. E szerint tartós, az a tankönyv minősége (tartalmi és fizikai) alapján több tanuló, több éven keresztüli használatára alkalmas tankönyv;
 • A tartós tankönyv fogalma kibővíthető bármely oktatást segítő, hagyományos és nem hagyományos dokumentummal, ha azt az iskola vezetősége jóváhagyja;
 • A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év május 31-ig;

 10.4.1 A tartós tankönyvek nyilvántartásának módja:

 • Egyedi nyilvántartásba kerülnek a szótárak, kötelező olvasmányok, egyéb alkotások, amelyeket a szülői munkaközösség jóváhagyásával kerültek beszerzésre.
 • Az iskolai könyvtári állományba került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők.

10.4.2 A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje

 • Több évfolyamon keresztül használt tankönyvek esetén: legfeljebb hat év.
 • Egy évfolyamon használt tankönyvek esetén szeptember 1 – június 15.
 • Tankönyvet csak egész évre kölcsönzünk.

10.4.3 A tartós tankönyv kártérítése

 • Egy év után 50% vagy az elvesztett dokumentum pótlása
 • Hosszabb kölcsönzés esetén a dokumentum elhasználódásával a rendelet számít.
 • A továbbiakat az iskola Házirendje határozza meg.
 • A tartós tankönyvek egy-egy példányát az iskolai könyvtár tankönyvtárában is el kell helyezni.

5. számú melléklet

Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Tankönyvtári Szabályzata

I. Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:

 • 2007. évi XCVIII. törvény  a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII, törvény módosításáról
 • 2004. évi XVII. törvény       a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
 • 10/2006. (III. 27.) OM rendelet      a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
 • Az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszerében, ezen a címen: http://www.tankonyv.info.hu/.
 • 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint   az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 2003. évi költségvetési módosítás a 2001. XXXVII. Törvényhez
 • 2001. XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről

II. A Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:

 1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.
 2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
 3. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

A kölcsönzés rendje 

 • a tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT

 

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:

 • Az iskolai könyvtárból a 2012/13.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazoltam.
 • 2013.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket
 • A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.
Sorszám Aláírás osztály

 

 • A diákok tanév befejezése előtt, 2012/2013-as tanévben legkésőbb június 15-ig, az érettségizők június végéig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
 • A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tankönyvek nyilvántartása

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, Tankönyvtár 2012-2013 tanév néven kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyveket.

Évente leltárlistát készít:

 • az egyedi kölcsönzésekről  (folyamatos)
 • összesített listát az újonnan  beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
 • összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
 • listát készít a selejtezendő tankönyvekről  (október-november)
 • listát készít a könyvtárban található 25 %-ból beszerzett kötelező és ajánlott olvasmányokról (január)

Kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

 • az első év végére legfeljebb 25 %-os
 • a második év végére legfeljebb 50 %-os
 • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 • a  negyedik év végére 100 %-os lehet.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.

Módjai:

 1. ugyanolyan könyv beszerzése
 2. anyagi kártérítés

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás esetben az igazgató szava döntő.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:

 • az első év végén a tankönyv árának 75 %-át
 • a második év végén a tankönyv árának 50 %-át
 • a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.